Tryggve Ivarsson 1623 – Johnny Williamsson 1829 0-1

Tryggve mot Johny i KM 10 feb 2014